ราชภัฏ กับประเทศไทย เข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th Click Here ssru.ac.th MAR 28 2563 Content

SSRU กับThai หาที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ https://ssru.ac.th MAR 29 2563 Content

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2020 สวนสุนันทา https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “

สำหรับน้องๆที่จบการศึกษาม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วอยากหามหาวิทยาลัยดีๆเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ามาถึงที่กะไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2020

แรก ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานและก็เป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความประสงค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการหาดอกไม้นานาพรรณ แล้วก็ก่อตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ถัดมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่เจ้านายฝ่ายใน และเป็นอาคารบ้านพัก สําหรับข้าราชบริพาร จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิแม่เธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้จัดตั้ง “โรงเรียนนิภาคาร” ขึ้นข้างในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสําหรับกุลสตรี ให้การศึกษา แก่บุตรสาวของขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ และก็ข้าหลวงจากตําหนักต่างๆกระอีกทั้งในปี พุทธศักราช 2475 มีการ เปลี่ยนระบอบการปกครองที่ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบเจ้านายมหาศาลทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวาดหวั่นต่อภัยทางการเมืองจึงต่างพากันทยอยออกมาจากสวนสุนันทาจนหมดเกลี้ยง ทำให้วังสวน สุนันทาที่เคยงดงามถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและก็ทําให้โรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย ครั้นเมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณะ กลับมางดงามอีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให้กำเนิดประโยชน์โดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษาแล้วก็ได้ตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาของชาติ อันก่อกำเนิดความเจริญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้คุณครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ราชภัฏ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่เน้นย้ำองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกฝนคุณครู ปลูกฝังประชากรให้สามารถศึกษาในระดับที่ค่อนข้างสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาประเทศ มีจิตวิญญาณสำหรับการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

ผู้คนจำนวนมากอาจไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุไรพวกเราต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อกระดาษใบเดียว แต่ว่ารู้มั้ยว่านั่นคือบัตรผ่านทางที่จะทำให้เราได้ทำงานในบริษัท เพราะว่าถ้าหากพวกเรามิได้เกิดมาในครอบครัวมั่งมี การจะหางานทำ ไม่ใช่ง่าย หรือการจะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่ง่ายเลยเช่นกัน SSRU กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมรอบๆนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระราชสำนักดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “สวนสุนันทา” ต่อมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวถึงมาแล้วให้จัดเป็นโรงเรียนชื่อ “สถานที่เรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ตอนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 รวมทั้งยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2501

ถัดมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา” https://ssru.ac.th เมื่อปี พุทธศักราช 2535 จนกระทั่งกลายเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ตอนวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอก ทั้งยังภาคปกติและก็ภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา

https://ssru.ac.th นอกจากนั้นยังมีวิทยาลัยนานาประเทศรวมทั้งวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาhttps://ssru.ac.thสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายทาง ทั้งยังผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และระบบ Wire-less campus รับประกันทุกจุดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ด้านวิชาการแล้วก็งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการค้นหาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานดังนั้นการรับนิสิต การมอบตัวนิสิต การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นิสิต การแจ้งผลการศึกษา การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งหมด

แล้วก็ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์และก็สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจำเป็นต้องหาผู้สนับสนุนรวมทั้งการสร้างโครงข่ายทั้งยังข้างในและต่างแดนแล้วก็อีกทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชน เพราะว่าอยากได้ใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆด้วยกัน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนและเปลี่ยนเรียนรุ้พวกนี้ฯลฯ

ในตอนวิกฤตโรคติดต่อรุนแรง Covid-19 ระบาท มีน้องๆคนใดกันสนใจเรียนออนไลน์บ้างค่ะ ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จึงได้ทำข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมมือพัฒนาบุคคลากรกับภาครัฐ แล้วก็ธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, โรงเรียนธุรกิจการของกินไทยรวมทั้งนานาประเทศ กรมสนับสนุนการปกครองแคว้น อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

ยิ่งกว่านั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมืองนอก ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาการสอนกับมหาวิทยาลัยอีกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ได้จัดแจงเรียนรู้แบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher’s Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, มหาวิทยาลัย Switzerland ฯลฯ

.

2563 สนใจศึกษาต่อ ssru.ac.th ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th

Website ssru.ac.th https://ssru.ac.th

บทความ: สวนสุนันทา

Tagged